Usluge računovodstva

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga:

 

  • dnevnika
  • glavne knjige
  • pomoćne knjige
 
Ustroj i vođenje evidencija:

 

  • nematerijalne i materijalne imovine
  • sitnog inventara
  • saldakonti dobavljača i kupaca
  • analitike plaća zaposlenih
 
obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja

 

obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u rokovima utvrđenim zakonom.
 
sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja – bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje.
 
sastavljanje statističkih izvještaja

Kontaktirajte nas.