Trgovačka društva

Cijena mjesečnog paušala obuhvaća slijedeće usluge:

 

 • Financijsko i analitičko knjigovodstvo
 • Mjesečno izvještavanje
 • Godišnje izvještavanje
 • Savjetovanje i konzultacije
 
Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća:

 

 • Izradu kontnog plana za poduzetnika prema djelatnosti
 • Vođenje poslovnih knjiga (Dnevnik knjiženja, Glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga (Knjiga izlaznih računa , Knjiga ulaznih računa, Glavna blagajna, Devizna blagajna )
 • Izrada temeljnica za knjiženje
 • Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera, cijele godišnje kartice i izvodi otvorenih stavki
 • Knjiženje izvoda kunskih i deviznih žiro računa
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike
 • Analitika osnovnih sredstava i godišnji obračun amortizacije

 

Mjesečno izvještavanje ( dostava nadležnim institucijama putem interneta, koristeći uslugu fina e-kartice)

 

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • JOPPD obrazac obračuna plaća za radnike u zemlji i izaslane radnike za poreznu upravu
 • Tromjesečni statistički izvještaji TSI-POD za FINU, na zahtjev klijenta

 

Godišnje izvještavanje ( dostava nadležnim institucijama putem interneta, koristeći uslugu fina e-kartice)

 

 • Prijava poreza na dobit (PD obrazac ili PD NN obrazac)
 • Bruto bilanca, bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, izvještaj o novčanom toku
 • Obračun članarina,
 • Godišnji financijski izvještaji (GFI-POD) za FINU
 • Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac.

 

Dodatne usluge koje ne ulaze u cijenu mjesečnog paušala:

 

 • Izrada fakturira
 • Izrada otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Izrada međuskladišnice
 • Vođenje knjige popisa
 • Izrada kalkulacije
 • Izrada računovodstvenih politika
 • Ispis blagajničkih uplatnica/isplatnica i blagajničkog izvješća
 • Pisanje ugovora ,odluka, zapisnika …
 • Prijava/odjava djelatnika u HZMO i HZZO

Kontaktirajte nas.