Neprofitne organizacije

Financijsko i analitičko knjigovodstvo :

 

 • Izrada kontnog plana za neprofitne organizacije
 • Izrada računovodstvenih politika
 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik knjiženja, glavna knjiga,
 • Vođenje pomoćnih knjiga: Knjiga izlaznih računa (IRA), Knjiga ulaznih računa (URA), Glavna blagajna, Devizna blagajna
 • Izrada temeljnica za knjiženje na temelju kontnog plana za neprofitne organizacije
 • Knjiženje donacija i sponzorstva.
 • Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera, cijele godišnje kartice i izvodi otvorenih stavki
 • Knjiženje izvoda kunskih i deviznih žiro računa
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu.
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike

 

Izvještavanje

 

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • JOPPD obrasci
 • Polugodišnji financijski izvještaj PR-RAS-NPF za FINU
Godišnje izvještavanje:
 • Godišnji financijski izvještaji : Bilanca ( BIL-NPE), Račun prihoda i rashoda (PR-RAS-NPF), Bilješke uz financijske izvještaje, koji se predaju Državnom uredu za reviziju i Fina-i
 • Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac.

Kontaktirajte nas.