Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

g

Vezano uz nastanak prava na odbitak pretporeza, Središnji ured Porezne uprave je donio mišljenje, Kl: 410-19/22-02/87, Ur. br.: 513-07-21-01-22-3 od 30.11.2022., temeljeno
na presudi Suda Europske unije u predmetu C-9/20. U ovoj presudi Sud EU tumači primjenu odredbe čl. 167. Direktive o PDV-u. Naime, stajalište Europske komisije je da „… članak 167.

Direktive o PDV-u povezuje trenutak nastanka prava na odbitak PDV-a i trenutak nastanka obveze obračuna tog PDV-a. Od tog pravila nije moguće odstupiti osim ako Direktiva o PDV-u ne predviđa tu mogućnost. Slijedom toga, PDV koji se naplaćuje na isporuke robe i usluga koje obavljaju porezni obveznici koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim
naknadama iz članka 66. točke (b) Direktive o PDV-u njihovi kupci mogu odbiti samo ako od njih primi taj PDV kao dio plaćanja za obavljene isporuke. Države članice u ovom slučaju ne
mogu predvidjeti drukčije pravilo za odbitak PDV-a.“

Porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun.

Navedeno se primjenjuje na ulazne račune za isporuke primljene od 1.12.2022., koje se evidentiraju u Knjigu U-RA od 1.12.2022. i iskazuju u PDV obrascu za 12/22.

Najnovije Iz Zakona

No Comments

Post A Comment