Dokumentacija potrebna od prethodnog računovodstva

Dokumentacija potrebna od prethodnog računovodstva:

 

  • Bruto bilancu na zadnje obračunsko razdoblje
  • Popis dugotrajne imovine sa stopama amortizacije i obračun amortizacije na zadnje obračunsko razdoblje
  • Popis sitnog inventara na zadnje obračunsko razdoblje
  • Salda konto kupaca i dobavljača (i analitiku za primljene i dane predujmove) na zadnje obračunsko razdoblje
  • Knjigu IRA neplaćeni računi na zadnje obračunsko razdoblje (ukoliko se radi o poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV-a po naplaćenoj naknadi)
  • Knjigu URA neplaćeni računi na zadnje obračunsko razdoblje

Kontaktirajte nas.