Novosti

Promjena poreznih propisa od 01.01.2021

Porez na dodanu vrijednost

Povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 mil kn na 15 mil kn. Porezni obveznici koji nisu u 2020. ostvarili isporuke veće od 15 mil kn, mogu od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada. Ako ste zainteresirani za obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama molimo Vas da se obratite svom glavnom knjigovođi. Zahtjev je potrebno predati do 20.siječnja 2021.
Omogućuje se primjena obračunskog PDV-a pri uvozu dobara iz trećih zemalja. Smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a porezni obveznik zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Porez na dobit

Za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna godišnje smanjuje se porezna stopa s 12% na 10%. Oporezivanje dobiti po stopi 10% primjenjivat će se prvi puta za dobit ostvarenu u 2021. godini. Ako su u 2020.godini ostvareni prihodi do 7,5 milijuna kuna, snižena stopa od 10% primjenjivat će se već kod izračuna predujma poreza na dobit za 2021.godinu (u obrascu PD za 2020.godinu).

Smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10% prilikom isplate dobiti inozemnim dioničarima i članovima društva koji nisu fizičke osobe.
Smanjuje se stopa poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača s 15% na 10%.

Porez na dohodak

Smanjuju se stope poreza na dohodak

Vrsta dohotka Stara stopa Nova stopa
Dohodak od nesamostalnog rada 24 % do 30.000,00 kn (mjesečno) 20 % do 30.000,00 kn (mjesečno)
Dohodak od nesamostalnog rada 36 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno) 30 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno)
Godišnji porez na dohodak 24 % do 360.000,00 kn 20 % do 360.000,00 kn
Godišnji porez na dohodak 36 % iznad 360.000,00 kn 30 % iznad 360.000,00 kn
Drugi dohodak 24% 20%
Dohodak od najma (zakupa) 12% 10%
Dohodak od imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi kamata 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga 36% 30%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka  12%  10%
Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku 12% 10%
Drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 54% 60%

Nove stope se primjenjuju od 1.1.2021. te će se primijeniti i na obračun plaće za prosinac koja će se isplaćivati u siječnju 2021. Isplata dividendi i udjela u dobiti koje su ostvarene do 29.2.2012. i dalje ostaju neoporezive, osim za razdoblje od 1.1.2001. do 31.12.2004.

Trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja, ne smatraju se plaćom. Ovo je već bilo propisano s primjenom do 31.12.2020., ali se sad ovaj trošak porezno priznaje i od 1.1.2021. bez roka primjene.

Osnovice za obračun doprinosa, prosječna, minimalna i poduzetnička plaća u 2021.:

Opis 2020 2021
Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa 3.321,96 3.488,78
Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa 52.452,00 55.086,00
Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa 629.424,00  661.032,00
Prosječna plaća u RH (za ograničenje ovrha)  6.434,00 6.724,00
Najniža mjesečna osnovica za doprinose za članove uprava ili izvršnih direktora 5.682,30 5.967,65
Minimalna plaća 4.062,51 4.250,00
Poduzetnička plaća 9.616,20 10.099,10


 S obzirom na novi iznos minimalne plaće za 2021., povećava se i iznos novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te novčana naknada počevši za siječanj 2021. iznosi 850,00 kn (4.250,00 x 20%) mjesečno za svaku manje zaposlenu osobu s invaliditetom.

Fiskalizacija u prometu gotovinom

1.1.2021.
 stupaju na snagu već prije donesene izmjene Zakona o fiskalizaciji.

Na fiskaliziranim računima koji sadrže JIR i ZIK bit će obavezan i QR kod.

Propisuje se obveza fiskaliziranja računa putem samoposlužnih uređaja.

U roku od 90 dana propisat će se izmijenjeni iznosi blagajničkog maksimuma.


Poduzetnici kojima je zabranjen rad mogu do 15. veljače 2021. godine podnijeti Zahtjev za nadoknađivanje fiksnih materijalnih troškova

Porezna uprava je na svojim mrežnim stranicama objavila Uputu o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova koji se odnose na prosinac 2020. godine. Troškovi se nadoknađuju kao dio potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom, poduzetnicima kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite zabranjen ili ograničen rad. Uputom je definirano koji poduzetnici imaju pravo na nadoknadu troškova, u kojem iznosu i za koje troškove. Sastavni dio Upute je Zahtjev, koji se podnosi u formi tablice na kojoj se troškovi iskazuju po prirodnoj vrsti. Zahtjev se u pravilu podnosi elektroničkim putem i ne prilažu se kopije računa. Računi za koje se traži nadoknada u obliku državne potpore, moraju biti plaćeni. Zahtjev se može podnijeti do 15. veljače 2021. godine. Nakon što Porezna uprava obradi Zahtjev i odobri nadoknadu troškova, tu će informaciju proslijediti Zavodu za zapošljavanje, a Zavod će poduzetnicima isplaćivati odobrenu potporu


Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti

Privremeno se ukida obveza plaćanja članarine HGK za članice koje obavljaju sljedeće djelatnosti:
H4931 Gradski i prigradski prijevoz
H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.)
I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
R9001 Izvođačka djelatnost
R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
R9003 Umjetničko stvaralaštvo
R9004 Rad umjetničkih objekata
R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja
R9311 Rad sportskih objekata
R9312 Djelatnosti sportskih klubova
R9313 Fitness centri
R9319 Ostale sportske djelatnosti
R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Prema navedenoj Odluci, članice koje obavljaju navedene djelatnosti nemaju obvezu plaćanja članarine HGK u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine.


BREXIT

Od 1. 1. 2021. u odnosima između EU i UK primjenjivat će se pravila i postupci za oporezivanje kao između EU i bilo koje treće zemlje. Na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV pravila za uvoz odnosno izvoz robe s trećim zemljama.

Ako prijevoz dobara iz EU započne do 31.12.2020., a dobra stignu u UK nakon 31. 12. 2020., smatra se da je isporučitelj obavio isporuku dobara unutar EU. Ako prijevoz dobara iz UK započne prije 31.12.2020., a dobra stignu u EU nakon 31. 12. 2020. smatra se da je primatelj obavio stjecanje dobara u EU.

Odredbe prava EU o PDV-u u pogledu dobara nastavljaju se primjenjivati u Sjevernoj Irskoj i nakon 31.12.2020. To znači da za isporuke dobara između EU i Sjeverne Irske pravila i postupci za oporezivanje ostaju isti kao prije.


Izvor:
Narodne Novine
Ministarstvo financija - Porezna uprava
RRiF

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana