Korisne informacije

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16)
U Nar. nov., br. 115 od 9.12.2016. objavljen je Zakon o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Povećan je iznos osnovnog osobnog odbitka na iznos od 3.800,00 kn, koji je jedinstven za sve porezne obveznike.

Povećavaju se i iznosi uvećanja osobnog odbitka za uzdržavanu djecu i članove obitelji te invalidnost.

Osnovica za utvrđivanje 2.500,00
Osobni odbici
Opis Faktor Iznos
Uzdržavani član 0,7 1.750,00
Prvo dijete 0,7 1.750,00
Drugo dijete 1,0 2.500,00
Treće dijete 1,4 3.500,00
Četvrto dijete 1,9 4.750,00
Peto dijete 2,5 6.250,00
Šesto dijete 3,2 8.000,00
Sedmo dijete 4,0 10.000,00
Osmo dijete 4,9 12.250,00
Deveto dijete 5,9 14.750,00
Osobe s invaliditetom 0,4 1.000,00
Osobe s invaliditetom po jednoj osnovi
100 % i/ili koje radi invalidnosti imaju,
natemelju  posebnih propisa, pravo na
doplatak za pomoć i njegu te pravo na
osobnu invalidninu
1,5 3.750,00


Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) oporezivati će se po stopi od :

• 24% do iznosa od 17.500,00 kn,
• 36% na iznos iznad 17.500,00 kn

Obračunati predujam poreza umanjivati će se za 50% za umirovljenike te osobe koje imaju prebivalište i boravište na područjima I. skupine po stupnju razvijenosti ili na području Grada Vukovara.

Uvodi se i obveza plaćanja poreza u slučaju neisplate plaće. Za određene primitke (npr. plaću u naravi) produžuju se rokovi plaćanja poreza.

Drugi dohodak će se pri isplati oporezivati po stopi od 24%, međutim isti će se smatrati sastavnim dijelom godišnjeg dohotka koji se obračunava temeljem godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku, te je moguće da se u konačnici oporezuje i po stopi od 36% (osim ako je na godišnjoj razini ostvaren do iznosa od 12.500,00 kn).

Pored navedenog, proširuju se primici koji se ne smatraju dohotkom, kao i primici na koje se ne plaća porez na dohodak.

Povećava se i cenzus za uzdržavane osobe sa sadašnjih 13.000,00 kn na 15.000,00kn.

Kod samostalnih djelatnosti, povećava se porezno priznati iznos za reprezentaciju na 50%, a 50% priznavali bi se i izdaci u svezi osobnih motornih vozila i drugih sredstava za osobni prijevoz, ako se po toj osnovi ne utvrđuje plaća u naravi. Međutim, primjena odredbe za sredstva za osobni prijevoz se odgađa do 1.1.2018., te se za 2017. i nadalje priznaje 70% takvih izdataka.

Za mogućnost paušalnog oporezivanja povećava se cenzus do praga propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana