Korisne informacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
objavljen je u NN br. 120 od 21.12.2016.
stupa na snagu 1. siječnja 2017. 

Najvažnije izmjene i dopune Zakona:
o    ukinuta je obveza primjene propisanog kontnog plana;
o    produžen (vraćen) je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja radi javne objave s četiri na šest mjeseci (tj. najkasnije do 30.6. sljedeće godine);
o    odgođena je primjena odredi o licenciranju računovođa na 1.1.2019.;
Člankom 46. ZOR-a propisan je novi rok – 1. si¬ječnja 2019. godine za donošenje posebnog propisa vezanog uz uređenje računovodstvene profesije. U tom će se dijelu dalje razmatrati mogućnost prošire¬nja opsega u kojemu bi se provelo licenciranje oso¬ba koje obavljaju računovodstvene poslove uz osobe koje se bave pružanjem računovodstvenih usluga – knjigovodstveni uredi i sl. i za osobe koje obavljaju računovodstvene poslove kod svojih poslodavaca.
o    pojašnjene su i pojednostavljene odredbe koje uređuju sadržaj, likvidaturu i čuvanje; knjigovodstvenih isprava. Knjigovodstvena isprava mora sadržavati potpis osobe odgovorne za njezino sastavljanje, osim isprave sastavljene kao elektronički zapis i računa uz ispunjenje propisanih uvjeta. Računi za gotovinski promet obveznika fiskalizacije mogu umjesto imena i prezimena osobe odgovorne za njegovo izdavanje sadržavati oznaku operatera na naplatnom uređaju. Likvidator se može potpisati ili može koristiti neku drugu odgovarajuću oznaku. Knjigovodstvene isprave mogu se čuvati kao izvorni pisani dokumenti na nositelju elektroničkog zapisa ili na nositelju mikrografske obrade.;
o    izmijenjen je sadržaj dnevnika i konto kartica, na način da je redni broj zamijenjen jedinstvenom identifikacijskom oznakom knjigovodstvene promjene;
o    u subjekte od javnog interesa više se ne ubrajaju svi veliki poduzetnici;
o    veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance imaju prosječan broj radnika 500 ili više dužni su u okviru izvješća poslovodstva sastaviti i nefinancijsko izvješće. Obveza sastavljanja nefinancijskog izvješća primjenjuje se za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske 2017.;
o    od 1.1.2017. proširene su i dane nove ovlasti Fini. Fina je ovlašteni tužitelj u prekršajnom postupku protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u propisanom roku ne dostavljaju GFI za javnu objavu, kao i podatke za statističke i druge potrebe.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana