Korisne informacije

Porez na promet nekretnina od 01.01.2015.

Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine, a usmjerene su na usklađivanje sa Zakonom o PDV-u u kojemu je već propisan predmet oporezivanja, a što je usklađeno s Direktivom EU.

Od 1. siječnja 2015. godine porez na promet nekretnina se ne plaća na stjecanje nekretnina na koje isporučitelj zaračunava PDV (izbjegava se dvostruko oporezivanje):

- PDV-om će se oporezivati isporuke koje izvrše poduzetnici koji su u registru PDV-a, i to: građevinsko zemljište i tzv. izgrađene nekretnine,

- zemljište i građevina će se oporezivati kao jedinstvena cjelina (osim na građevine, i na zemljište će se plaćati PDV, a ne više porez na promet nekretnina),

- građani više neće moći ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za zemljište kod prvokupa nove nekretnine budući se prema Zakonu o PDV-u zemljište i građevina oporezuju kao jedinstvena cjelina,

- ako nekretnina nije oporeziva PDV-om, oporeziva je porezom na promet nekretnina.

Ostale izmjene i dopune Zakona:

- precizira se utvrđivanje porezne osnovice:

• utvrđivanje vrijednosti nekretnine prema vrijednosti te nekretnine u trenutku saznanja PU, a ne prema njenoj vrijednosti u trenutku kada je stečena, ali prema stanju te nekretnine u trenutku njenog stjecanja

• kada je prodavatelj nekretnine poduzetnik koji kao računovodstvenu politiku za nekretnine koristi model revalorizacije, kao tržišna vrijednost nekretnine uzimat će se vrijednost iz poslovnih knjiga

- porezna oslobođenja kod statusne promjene odvajanja trgovačkog društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima - osim spajanja i pripajanja, te razdvajanja propisuje se oslobođenje i za statusnu promjenu odvajanja trgovačkog društva u više društava,

- vođenje evidencije prometa nekretnina

- prekršajne odredbe - u svrhu praćenja činjenica bitnih za oporezivanje prometa nekretnina, ali i utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina koje obavlja ministarstvo nadležno za gradnju, isporučitelj nekretnine, na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost, dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, prijaviti tu isporuku nekretnine kroz obrazac prijave prometa nekretnina, za sve osobe koje ne postupe sukladno zakonskim odredbama i promet nekretnina ne prijave u danom roku predviđene su sankcije,

- ostale izmjene i dopune usmjerene su većoj pravnoj sigurnosti poreznih obveznika normiranjem pozitivne prakse.

Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina

Prijava prometa nekretnina:

Novi obrazac Prijave dopunjen je novim poljima koja se prije svega odnose na nekretninu. Sva polja u Prijavi moraju se popuniti uz izuzetke koji su propisani Pravilnikom.

Obveznikom podnošenja prijave smatra se:

- porezni obveznik za nekretninu na koju se obračunava porez na promet nekretnina

- isporučitelj nekretnine (PDV obveznik) za nekretninu na koju se obračunava PDV.

Prijava se dostavlja:

- neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili poštom preporučeno (porezni obveznik)

- putem elektroničkog servisa ePorezna (PDV obveznik).

Za sve ugovore sklopljene i sve druge isprave nastale, odnosno sve odluke koje su postale pravomoćne do 31. prosinca 2014. godine, promet nekretnina se prijavljuje na obrascu Prijave poreza na promet nekretnina, dakle na starom obrascu.

Evidencija prometa nekretnina:

- sadrži podatke o prometima nekretnina prijavljenima nadležnoj ispostavi Porezne uprave

- podatke iz Evidencije, osim Porezne uprave, mogu koristiti i tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz ispunjenje jasno propisanih pravila, podnošenjem Zahtjeva za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

 

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana