Korisne informacije

Porez na potrošnju

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 147/2014) koji stupa na snagu od 1. siječnja 2015. godine, a u dijelu koji se odnosi na porez na potrošnju, propisano je podnošenje obrasca PP-MI-PO nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika (pravna osoba), odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika (fizička osoba) zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu podaci za svaku općinu/grad pojedinačno, u općinama i gradovima koji su svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza prenijeli na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. U općinama i gradovima koji svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, obrazac PP-MI-PO se podnosi nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Plaćanje poreza na potrošnju sada se veže za rokove predaje mjesečne prijave PDV-a te se stoga porez na potrošnju plaća mjesečno.

Obrazac PP-MI-PO predaje se do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2015. godine.

Dakle, za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2015. godine primjenjuje se novi obrazac za prijavu poreza na potrošnju, a dostavlja se putem elektroničkog servisa ePorezna.

 

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana