Korisne informacije

Novosti prema novom Zakonu o računovodstvu (NN 78/15)

Novosti vezane uz Zakon o računovodstvu

Novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., dalje: ZOR) stupio je na snagu 1. siječnja 2016. kada su stupile na snagu i njegove izmjene objavljenje u okviru Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15., dalje: Uredba), iako će neke njegove važne odredbe, kao što su novi kontni plan i licenciranje računovođa stupiti na snagu s odgodom od godinu odnosno dvije godine

 NOVA KATEGORIZACIJA PODUZETNIKA

Zakon, naime, razvrstava poduzetnike na temelju iznosa ukupne aktive, prihoda i prosječnog broja radnika te propisuje da su:

• mikro poduzetnici oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od tri propisana uvjeta –

o Ukupna aktiva do 2,6 milijuna kuna

o Ukupni prihod do 5,2 milijuna kuna i

o Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10

• za male i srednje poduzetnike vrijedi da ne prelaze dva od tri uvjeta,

mali

o Ukupna aktiva do 30 milijuna kuna,

o Ukupan prihod do 60 milijuna kuna,

o Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50 srednji o Ukupna aktiva do 150 milijuna kuna,

o Ukupan prihod do 300 milijuna kuna i o Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250 radnika.

• veliki - oni koji prelaze najmanje dva od tri uvjeta propisana za srednje poduzetnike spadaju u velike poduzetnike, a neovisno o prethodnim kriterijima u velike spadaju još i :

o sve banke, štedne banke, stambene štedionice

o institucije za elektronički novac

o društva za osiguranje i reosiguranje

o leasing društva o društva za upravljanje UCITS fondovima

o društva za upravljanje alternativnim investicisjkim fondovima

o faktoring društva o burze o … o (čl.5. st.5., toč. ZOR-a)

 

Jedinstveni okvirni KONTNI PLAN

Čl. 11. ZOR –a propisan je JEDINSTVENI OKVIRNI KONTNI PLAN za poduzetnike – donosi ga Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom. Neposredno prije stupanja na snagu novog ZOR-a, odnosno 1. siječnja 2016., objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama toga zakona (dalje: Uredba) koja stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Najvažniju novost koju donosi navedena Uredba je odgoda primjene jedinstvenoga okvirnog kontnog plana za poduzetnike do 1. siječnja 2017. Odgoda primjene kontnog (računskog) plana rezultat je velikog pritiska poduzetnika i stručne javnosti na Ministarstvo financija zbog vrlo kratkog roka koji je bio postavljen poduzetnicima za njegovu implementaciju, ali i vrlo visokih troškova implementacije. Odgoda primjene propisanoga kontnog (računskog) plana, međutim, ne rješava problem novog Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 96/15., dalje: novi Pravilnik) koji stupa na snagu 1. siječnja 2016., a koji zahtijeva praćenje svih troškova i prihoda prema vrsti poslovne povezanosti, odnosno, ovisno o tome nastaju li navedeni iz odnosa s društvima povezanim sudjelujućim interesom, s društvima unutar grupe ili s nepovezanim poduzetnicima.

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Vjerodostojna knjigovodstvena isprava pisana je isprava ili elektronički zapis čiji sadržaj samostalno ili povezan sa sadržajem drugih vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava navedenih u toj ispravi, točno, jasno i potpuno održava činjenično stanje relevantno za određeni poslovni događaj koji ima za posljedicu knjigovodstvene promjene te ako je potpisana od osobe koja jamči za njezinu vjerodostojnost (čl. 9. st. 2. ZOR-a). Potvrdu vjerodostojnosti knjigovodstvenoj ispravi daje osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena takva ovlast, svojim potpisom. Naime, u skladu s čl. 9. st. 1. ZOR-a, potpis ovlaštene osobe za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je ta ovlast prenesena na knjigovodstvenoj ispravi, jamstvo je da je knjigovodstvena isprava vjerodostojna i uredna te da ima potreban sadržaj. Iznimno od navedenog, račun koji služi kao knjigovodstvena isprava, a izdao ga je poduzetnik, ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje. Knjiženje poslovnih događaja provodi se isključivo na temelju vjerodostojnih i urednih knjigovodstvenih isprava. Stoga, prije knjiženja poslovnih promjena, ZOR nalaže provjeru vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava. Provjeru obavlja osoba koja je za to imenovana. U čl. 9. st. 5. ZOR-a navedeno je da je poduzetnik obvezan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet. To znači da poduzetnik treba imenovati likvidatora knjigovodstvenih isprava.

Likvidator je osoba koju imenuje poduzetnik, a koja ima zadatak provjeravati ispravnosti i potpunost knjigovodstvenih isprava. Imenovanje likvidatora i njegove obveze trebaju biti navedene u pisanom obliku, a to je najčešće predmet odluke direktora društva odnosno osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika.

Obvezni sadržaj knjigovodstvene isprave prema ZOR-u

1. Naziv i broj knjigovodstvene isprave

2. Opis sadržaja poslovnog događaja i identifikacija sudionika poslovnog događaja koja sadržava njihov naziv ili ime i prezime te sjedište ili adresu

3. Novčana svota ili cijena po mjernoj jedinici s obračunom ukupne svote

4. Datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja

5. Datum izdavanja knjigovodstvene isprave

6. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje ili osobe na koju je prenesena ovlast

RAČUN sastavljen u skladu s poreznim propisima može, umjesto potpisa ovlaštene osobe, sadržavati ime i prezime osobe odgovorne za njegovo izdavanje

 

ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

Rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava

TRAJNO - analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi (plaća, plaća u naravi i svi primitci koji su u poreznom smislu oporezivi kao plaća)

NAJMANJE 11 godina - isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne poslovne knjige (npr. analitička knjigovodstva)

 
 

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana