Korisne informacije

Novi Zakon o PDV-u od 01.07.2013.

Objavljavljen je novi Zakon o PDV-u (Nar. nov. br.73/13) i novi Pravilnik o PDV-u (Nar. nov. br.  79/13.)

Neke od monštva novosti koje nam donosi novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost su:

·        Oznake R-1 i R-2 na računima - Prema čl. 197. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, obveznici poreza na dohodak koji su u sustavu PDV-a na računima trebaju navesti oznaku R-2, a  pretporez mogu odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je račun plaćen. Uz oznaku R-2, ti porezni obveznici prema čl. 139. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost na računu trebaju navesti i napomenu »obračun prema naplaćenoj naknadi«.  Obveznici poreza na dobitak koji su u sustavu PDV-a, od 1. srpnja 2013. više nemaju obveze isticanja oznake R-1 na računu.

 ·        Graditeljske usluge -  mogu isporučivati drugom poreznom obvezniku bez zaračunavanja i iskazivanja PDV-a na izlaznom računu. To proizlazi iz čl. 75. st. 3. pod a) Zakona o PDV-u. Pravilnik o PDV-u proširuje obuhvat izvoditelja usluga građenja u koje sada spadaju i projektanti te "…drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom". Usluge nadzornih inženjera također su uvrštene u usluge građenja i ako su u odnosu s drugim poreznim obveznikom, također izdaju račun s prijenosom porezne obveze. Proširenje usluga građenja odnosi se i na iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, ali kad je to s rukovateljem. Npr. najam krana (dizalice), bagera i sl. s radnikom koji upravlja strojem također se smatra uslugom građenja. Poslovi građenja ne odnose se samo na nove objekte nego i na rekonstrukciju i popravke (održavanje) građevinskih objekata drugih poduzetnika, uz prijenos porezne obveze.

·        Upis i brisanje iz registra obveznika PDV-a – novim Zakonom propisane su odredbe o obvezama poreznih obveznika koji na dan stupanja Zakona o porezu na dodanu vrijeddnost postaju ili prestaju biti obveznici. Npr. samostalni umjetnici koji stupanjem  na snagu Zakona o PDV-u više ne obavljaju usluge oslobođene ploaćanja PDV-a, a ostvarili su tijekom 2012. Vrijednost isporuka veću od 230.000,00 kn do 15. srpnja 2013. moraju podnijeti zahtjev za ulazak u sustav PDV-a, dok muzeji, galerije, arhive, knjižnice, kazališta, orkestri i druge glazbeno-scenske te konzervatorske i restauratorske ustanove, ustanove za zaštitu spomenika kulture te umjetničke organizacije, koje su bile u sustavu PDV-a prema odredbama „starog“ Pravilnika o PDV-u, s danom stupanja na snagu novog Zakona o PDV-u ne ssmatraju se poreznim obveznicima i do 15. Srpnja 2013. Moraju podnijeti zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a

·        Oporezivanje novih prijevoznih sredstava - .stupaju na snagu i odredbe u vezi sa oporezivanjem prijevoznih sredstava, odnosno primjenom posebnih pravila oporezivanja porezom na dodanuvrijednost novih prijevoznih sredstava u odnosu na  ostala dobra. Propisane su odredbe o stjecanju odnosno isporuci novih prijevoznih sredstava te odredbe o obvezama njihovih stjecatelja odnosno isporučitelja.

·         Porezni obveznik -  nadalje je, poduzetnik koji ostvaruje prihode iznad 230.000,00 kn,  onaj koji se na vlastiti zahtjev upisuje u sustav PDV-a te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i sl.  ako obavljaju gospodarsku djelatnost  Novost je da se povremenim obveznikom smatraju ostale osobe (sve,  i građani i ministarstva i ustanove…) koje stječu ili isporučuju nova prijevozna sredstva (automobili, plovila i zrakoplovi koji se smatraju novima do isteka roka ili prijeđenih kilometara propisanih zakonom). Znači ako građanin kupi automobil(koji se smatra novim) u Njemačkoj obvezan je u RH platiti PDV na stjecanje na način da sam podnosi prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja te platiti PDV da bi se mogla izvršiti registracija.   Ove osobe (osim građana) smatraju se i povremenim obveznicima PDV-a za stjecanje dobara iz druge države članice ako prijeđu prag stjecanja odnosno ako steknu dobra u vrijednosti veća od 77.000,00 kn. U tom slučaju za daljnja stjecanja postaju porezni obveznici u RH. Kod ovih povremenih poreznih obveznika PDV-e se ne plaća na carini već kroz podnošenje prijave  Poreznoj upravi.

·         Porezna stopa - ostaje opća stopa PDV-a 25%, uz primjenu sniženih stopa 10% i 5%. Sve što je bilo u 10% ostaje, osim dnevnih novina koje su svrstane u stopu od 5%. Po stopi od 10% plaćat će se PDV na ulaznice za koncerte, časopise za kulturu i umjetnost te  za smještaj na plovnim objektima nautičkog turizma.  Sve što se oporezivalo po stopi 0% oporezivat će se po  stopi od 5%.

·        Porezna oslobođenja - više nisu oslobođeni samostalni umjetnici (pjevači, glumci, pjesnici..), vjerske zajednice (bile su oslobođene pdv-a pri uvozu) te za branitelje (bili su oslobođeni pdv-a pri uvozu). Oslobođene su ustanove u kulturi, bolnice, i slične ustanove koje djeluju bez namjere ostvarivanja dobiti. 

·        Uvoz/izvoz između država članica, prijava PDV i VIES sustav - ukidaju se fizičke granice i kontrola na njima te se stvara jedinstveno zajedničko tržište bez fiskalnih granica. Uvoz i izvoz između država članica EUse zamjenjuju pojmom stjecanje  dobara i isporuka dobara unutar EU.  To znači da kada međusobno posluju poduzetnici na zajedničkom tržištu radi se o oslobođenim isporukama. Te se isporuke kao oslobođene iskazuju na prijavi PDV-a, a istovremeno podnose i zbirne prijave kojima te stavke iskazuju po državama članicama. Zato se propisuje rok za predaju PDV obrasca do 20. U mjesecu za prethodni mjesec do kada se morapredati i zbirna prijava. Rok za plaćanje PDV-a ostaje isti do zadnjeg dana u mjesecu. Provjerena zbirna prijava do kraja mjeseca dostavlja se u VIES sustav, kako bi države članice napravile potrebne kontrole.  VIES sustav predstavlja bazu podataka u kojoj države članice razmjenjuju podatke o poduzetnicima i njihovom poslovanju na zajedničkom  tržištu, a sve radi kontrole oslobođenih isporuka od PDV-a). Npr. ako se do sada u mjesecu travnju stjecalo dobro iz neke druge države prilikom prelaska carinske crte trebao se platiti PDV. Taj se PDV iskazivao za prijavu za mjesec travanj, a koja se podnosila do kraja mjeseca svibnja Poreznoj upravi. Podnošenjem te prijave porezni obveznik  mogao je tražiti povrat tog PDV-a koji se trebao ostvariti u narednih trideset dana. Sada u ovom slučaju PDV koji treba obračunati na stjecanje dobara iz EU će se iskazati u istom razdoblju kada će se moći ostvariti pravo na povrat PDV-a. Navedeno za porezne obveznike znači da će taj PDV-e iskazivati isključivo kao obračunsku kategoriju što će znatno poboljšati njihovu likvidnost.  Mijenja se i rok za podnošenje konačnog obračuna PDV-a. Svi poduzetnici moraju ga ponijeti do kraja veljače za prethodnu godinu ( danas taj rok imaju dohodaši, dok obveznici poreza na dobit imaju rok do kraja travnja). Uvoz i izvoz kao pojam ostaje kod isporuka prema trećim zemljama (koje nisu članice EU).

·        PDV identifikacijski broj - naši poduzetnici koji posluju na zajedničkom tržištu Europske unije moraju dobiti PDV identifikacijski broj (HR+OIB). Taj broj po službenoj dužnosti dodijelila je Porezna uprava onima za koje je porezna uprava znala da posluju na tom tržištu, a ostalima se taj broj dodjeljuje po podnošenju zahtjeva na obrscu P-PDV. Uvjet za poslovanje je da imaju taj broj jer se tada upisuju u VIES bazu te ih druge zemlje mogu kontrolirati.

·        Povrati PDV-a ino poduzetnicima - radi se o poduzetnicima koji na području RH dobiju neki račun za svoju poduzetničku djelatnost. Podnose zahtjev za povrat PDV-a  i Republika Hrvatska ga je dužna vratiti.

·        Povrati PDV-a iz drugih država članica tuzemnim poreznim obveznicima - Hrvatski porezni obveznici moći će tražiti povrat PDV-a za isporuke koje im  služe za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koje su im zaračunali porezni obveznici iz drugih država članica. Zahtjev za povrat PDV-a hrvatski porezni obveznici podnositi će preko elektroničkog portala Porezne uprave čime je pojednostavljen postupak podnošenja zahtjeva za povrat.

·        Ostale važnije izmjene

o   PDV prema naplaćenim naknadama (obrtnici) primjenjuje se  do 31. prosinca 2014., znači od 01.01.2015. svi poduzetnici u PDV-u obračunavaju PDV-a prema izdanim računima   

o   uvodi se pojam pojednostavljenih računa (iznosa do 700 kuna) s manjim brojem elemenata, a po kojem se ipak ostvaruje pravo na odbitak

o   kod oporezivanja nekretnina sve ostaje po istom, ali samo do 31.12.2014.

o   ukidaju se  slobodne zone u fiskalnom smislu, uvodi se i reverse charge mehanizam u tuzemstvu, obrnuti postupak oporezivanja kada PDV obračunava poduzetnik primatelj isporuke. Radi se primjerice u građevinarstvu kako bi se spriječilo korištenje pretporeza                                                                                                                                                                                                        

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana