Korisne informacije

Novi uplatni račun za Doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zaštitu zdravlja na radu

Novi  račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – zbog izlaska iz sustava Državne riznice ​

Budući da od 01.01.2015. godine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izlazi iz sustava Državne riznice, za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosi za zaštitu zdravlja na radu) otvoren je novi uplatni račun:

HR6510010051550100001 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - obvezno zdravstveno osiguranje, dok su vrste prihoda ostale iste .

Račun je objavljen u Naredbi o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014.g., „Narodne novine“ br. 150/14.).

Sukladno navedenom, na nalozima za uplatu obveza po osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i dopinosa za zaštitu zdravlja na radu koji se u platnom prometu obrađuju od 01.01.2015. godine, potrebno je navesti novi broj uplatnog računa:

DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 15 %                                              

Primatelj:Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje         

IBAN: HR6510010051550100001

Model uplate : HR68

Poziv na broj: 8486-OIB isplattelja-oznaka izvješća JOPPD

Svrha: Doprinos za obvezno zdravstvno osiguranje (15%)

 

DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5 %

Primatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

IBAN: HR6510010051550100001

Model uplate: HR68

Poziv na broj: 8630-OIB isplatitelja-oznaka izvješća JOPPD

Svrha: Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

 

 

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana