Korisne informacije

Neoporezive naknade

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina, dostupni su u datoteci u prilogu ovog članka.

U neoporezive isplate spadaju naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju, naknade troškova noćenja na službenom putovanju,

naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknada za odvojeni život od obitelji, dnevnice u inozemstvu,

darovi radnicima ili djetetu do 15 godina starosti, otpremnine rade ozljea na radu, potpore zbog invalidnosti radnika, stipendije, itd.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana