Korisne informacije

Naknada HANFI

Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju dužna su HANFI plaćati naknadu


Članak 5

1) Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika dužni su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,8 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenog prihoda odnosno fakturiranog iznosa provizije osiguranja odnosno reosiguranja, koji prethodno navedene pravne i fizičke osobe zaračunavaju za pružene usluge zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka za društva za zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od usluga zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju, po godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u Računu dobiti i gubitka društva za zastupanje odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, pod rednim brojem 002, oznaka pozicije I.1. Prihodi od zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

3) Naknada iz stavka 1. ovog članka za obrte za zastupanje u osiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i za sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, osim društava za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 2. ovoga članka, obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju, po godišnjem statističkom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u obrascu SP-1 Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije / naknade u stupcu 5 Sveukupni iznos fakturirane provizije osiguranja odnosno reosiguranja.

4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka naknadu izračunavaju primjenom sljedećeg izračuna:
Ostvaren godišnji prihod s osnova provizije iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovog članka  pomnožiti sa 0,8 ‰ (tisućinki)

5) Izračunata naknada iz stavka 4. ovoga članka godišnji je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

6) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka, naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 15 dana od roka za dostavu godišnjeg financijskog odnosno statističkog izvješća.

7) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Agenciji ukoliko ista iznosi manje od 10 kuna.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana