Korisne informacije

Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2019.

Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2019.

S 1.1.2019. planirana je primjena trećeg kruga porezne reforme, čiji je sastavni dio i izmjena važećeg
Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16; u nastavku: Zakon) koji je u primjeni od 1.1.2017. godine.
Kao osnovni cilj izmjena tog Zakona navodi se namjera dodatnog smanjenja poreznog opterećenja rada i
poduzetništva te daljnje pojednostavljenje poreznog sustava. Prema prijedlogu izmjena tog Zakona,
objavljenog na web stranicama Vlade RH, navodimo sažeti pregled najavljenih novina.

Plaće
Najavljenim izmjenama Zakona u dijelu plaća predlaže se proširenje prvog poreznog razreda sa dosadašnjih
17.500,00 kn na 30.000,00 kn. Porezne stope se ne bi mijenjale, što bi značilo da bi mjesečna porezna osnovica
do 30.000,00 kn podlijegala oporezivanju po stopi od 24%, a preko tog iznosa oporezivanje je po stopi od 36%.
   
Visnina porezne osnovice
Stopa Važeći zakon Izmjene od 1.1.2019.
24% do 17.500,00 kn do 30.00,00 kn
36% iznad 17.500,00 kn iznad 30.000,00 kn

Namjera zakonodavca je poreznim rasterećenjem omogućiti povećanje plaća visokoobrazovanim mladim radnicima
i spriječiti njihov odljev iz zemlje. Na godišnjem nivou, porez na dohodak po stopi od 24% plaćao bi se na poreznu
osnovicu do 360.000,00 kn, a 36% na iznos koji prelazi 360.000,00 kn. Nadalje, proširuju se odredbe o uzdržavanim osobama,
te se predlaže „vraćanje“ mogućnosti korištenja dijela osobnog odbitka i za djecu (pastorčad) koju uzdržavaju poočimi i pomajke,
te po osnovi maćehe odnosno očuha koje punoljetno pastorče uzdržava. Također, u cenzus od 15.000,00 kn, kao iznosa godišnjih
primitaka do kojih osoba može imati status uzdržavane osobe, više ne bi ulazile stipendije i još neki drugi primici.

Dohodak od kapitala
Predviđena je promjena načina oporezivanja primitaka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
radnicima po povoljnijim uvjetima , koji se više ne bi smatrali dohotkom od nesamostalnog rada nego dohotkom od kapitala.
Međutim, mijenja se i stopa oporezivanja takvih primitaka, te bi se umjesto dosadašnje stope od 24%, dohodak od kapitala po
osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica oporezivao po stopi od 36%. Prema sada dostupnim informacijama,
dohodak od kapitala utvrđivao bi se i u slučaju dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu
ili inozemstvu.

Iznajmljivači u turizmu
Određivanje visine paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici
u kampu prepustilo bi se jedinicama lokalne samouprave. Iste će trebati donijeti odluke u kojima će paušalni porez moći
utvrditi u rasponu od 150,00 kn do 1.500,00 kn po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu.
Namjera propisivanja takvih odredbi je omogućiti jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza u skladu
s fiskalnim potrebama i ciljevima svog gospodarskog razvoja. U dijelu Zakona koji uređuje drugi dohodak, posebno bi se
propisalo oporezivanje drugog dohotka po osnovi obavljanja povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.
Porez na takav drugi dohodak plaćao bi se po stopi od 12%, umjesto po općoj stopi od 24%, i smatrao bi se konačno plaćenim porezom.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2018/

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana