Korisne informacije

JOPPD obrazac

Obrazac JOPPD

Od 01. siječnja 2014. godine uvodi se obveza sastavljanja izvješća o isplaćenim plaćama te o svim drugim oporezivim i neoporezivim primitcima.

Svi ti podaci podnosit će se na JOPPD-ujedinstvenom obrascu poreza, prireza i doprinosa.

Obveznici dostavljanja obrasca su:

·         Isplatitelj primitaka i/ili sami porezni obveznici

·         Obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima (ZODO) imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima

·         Tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima

·         Ostali isplatitelji koji su određeni Zakonom obvezni su sastaviti obrazac, i to najčešće onog dana kada su fizičkoj osobi isplatili određeni primitak.

JOPPD obrazac podnosi se za slijedeće primitke od:

·         Nesamostalnog rada (plaća)

·         Imovinskih prava

·         Kapitala

·         Osiguranja

·         Drugi dohodak (Primici članova skupština, nadzornih odbora…, primici u naravi, Ugovor o djelu, autorske naknade, oporeziva praksa učenicima…)

·         Neoporezive primitke i primitke koji se ne smatraju dohotkom  (prijevoz s posla i na posao, dnevnice, terenski dodatak, regres, božićnice, jubilarne nagrade …)

NE treba prikazivati na JOPPD obrascu:

·         primitke po osnovi darovanja za fizičke osobe za zdravstvene potrebe

·         potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda ili ratnih događanja

·         nasljedstva i darovi

·         primici od otuđenja osobne imovine

·         odštete koje nisu u vezi s gospodarskom djelatnošću

·         primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima

·         pomorski dodatak u međunarodnoj plovidbi

·         premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

·         mirovine iz inozemstva koje ne treba oporezivati jer :

o   tako određuje međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

o   porez se plaća po rješenju

o   svota osobnog odbitka je veća od mirovine

Rokovi podnošenja JOPPD obrasca:

·         Na dan :

o   isplate plaće

o   nastanka obveze uplate doprinosa (ukoliko nema isplate plaće)

o   dospijeća doprinosa (posebni propisi – stručno osposobljavanje i slično)

·         U roku od 8 dana od:

o   primitka kojeg fizičke osobe ostvare izravno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe

o    primitka kojeg ostvare osobe zaposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu

·         Do posljednjeg dana u mjesecu kada je primitak ostvaren:

o   Za plaće u naravi ostvarene kod poslodavca ili za primitke u naravi koje osobe ostvaruju od davatelja koji nisu njihovi poslodavci

o    Za mirovine isplaćene od HZMO-a

o    Primitke ostvarene na osnovu sezonskog rada u poljoprivredi

·         Do petnaestog u mjesecu

o    primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su stipendije, dnevnice i slično.

*Ukoliko poslodavac svojim zaposlenicima isplaćuje predujam za službeno putovanje, obrazac se podnosi po završetku obračuna.

 

Ukidanje  ID, IDD, IDD-1, R-Sm, obrasca

U obrascu JOPPD biti će iskazani podaci o primitcima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak, prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, zatim podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala ili dohodak od osiguranja Svi navedeni podaci do sada su se iskazivali u obrascima kao što su ID, IDD, IDD-1, IP, R-Sm, ID-1 ili nekim drugim izvještajima. Uvođenjem novog obrasca svi navedeni obrasci koji  su se do sada koristili ukidaju se.   IP obrazac se ne ukida u potpunosti, on će se i nadalje dostavljati djelatnicima, ali ne i Poreznoj upravi kao do sada.

Način podnošenja obrasca JOPPD:

 JOPPD obrazac podnosit će se elektroničkim putem u okviru elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna. U slučaju kada se prilikom predaje obrasca ne koristi spomenuti servis e-Porezna, obrazac se predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja ili pak prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika ako je on sam obveznik dostavljanja JOPPD obrasca.

Do sada je Porezna uprava na nivou mjeseca imala uvid u podatke o ukupno isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada te pripadajućim porezima, prirezima te doprinosima za obvezna osiguranja od strane poslodavca. Tek na kraju poslovne godine Poreznoj upravi podnosio se IP obrazac s podacima o isplaćenom dohotku, porezu, prirezu i doprinosima za svakog zaposlenika. Uvođenjem novog obrasca podaci će se iskazivati za svakog djelatnika (poreznog obveznika) posebno za sve vrste primitaka. Iz obrasca će biti jasno vidljivo na koji je način primitak isplaćen, a neki od načina su – isplata ne tekući ili žiro račun, isplata u gotovini, davanje u naravi, ovršni postupak i sl

  

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana