Korisne informacije

Izmjenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

Objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 79/13.)  Primjenjuje se od 5. srpnja 2013.  

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva u jednakim svotama svaki mjesec na koje su obvezni obračunati porez, mogu podnijeti zahtjev Poreznoj upravi da im izda rješenje po kojemu će plaćati porez i prirez na dohodak. U tom slučaju nisu obvezni sami obračunavati porez niti sastavljati porezno izviješće. Porez utvrđen rješenjem Porezne uprave plaća se mjesečno, ukoliko  utvrđeni porez i prirez  ne premašuje svotu od 100,00 kn porez i prirez se plaća tromjesečno.

Osobe koje ostvaruju primitke iz inozemstva  iznimno nisu obvezne obračunati porez na dohodak u roku 8 dana od primitka, ako je isplatitelj primitka u inozemstvu obračunao i uplatio porez na dohodak u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali su obvezni po isteku poreznog razdoblja podnijeti poreznu prijavu poreza na dohodak.

Neke od novosti su i obvezne isplate na tekući i žiro račun, u nastavku dajemo pregled isplata:.

ISPLATE KOJE SE moraju OBAVITI NA ŽIRO RAČUN ILI TEKUĆI RAČUN  

·        plaće-dohodak od nesamostalnog rada

·        primitci od kapitala

·        primici od osiguranja

·        primici od otuđenja financijske imovine

·        primici na koje se ne plaća porez na dohodak (članak 10. Zakona),

o   učenika i studenata na redovnom školovanju za rad učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima,

o   stipendije učenicima i studentima za vrijeme njihova redovitog školovanja a koje se do propisane svote   i ne smatraju drugim dohotkom te stipendije koje služe za pokriće troškova iz članka 45. stavak 1. točka 7 Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta.

o    sportske stipendije, nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima do propisanih iznosa,

o   primici od dividendi i udjela u kapitalu do ukupno 12.000,00 kn godišnje čl. 10. st. 1. t. 19. Zakona,

·        naknade za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuje do 1.600,00 kn po održanom izboru,

·        naknade za otkup sekundarnih sirovina i otpada koje  se smatraju osobnom imovinom iznad 1.600,00 kn mjesečno

ISPLATE KOJE SE MOGU OBAVITI I U GOTOVU NOVCU

·        mirovine

·        nagrade nerezidentima za sudjelovanje na Sportskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u RH, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja ostvaruje pravo na novčanu nagradu, (članak 32. stavak 5. točka 3. Zakona)

·        primici koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja od obavljanja sezonskih poslova uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 11.000,00 kn.

·        dnevnice, terenski, prijevoz na posao i s posla, neoporezive otpremnine i ostali primici na koje se ne plaća porez na dohodak

OBVEZNA ISPLATA NA ŽIRO RAČUN 

·        primici po osnovi darivanja za zdravstvene potrebe

·        primici od samostalne djelatnosti

·        drugi dohodak (autorski honorari, naknade po ugovoru o djelu i ostale isplate koje se smatraju drugim dohotkom, čl. 32. Zakona)

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana