Korisne informacije

Izmjene Zakona o porezu na dobit od 01.01.2015.

1. Promjena načina oporezivanja – primjena novih kriterija

Mijenjaju se kriteriji prema kojima poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit i vođenja dvojnog knjigovodstva.

Obveza plaćanja poreza na dobit za 2015. godinu utvrđuje se prema novim kriterijima.

Obveza plaćanja poreza na dobit za 2015. nastaje:

1. ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili

2. ako ispunjava dva od slijedeća tri uvjeta:

- u prethodnom poreznom razdoblju ostvari dohodak veći od 400.000,00 kuna.

- ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna.

- u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika

Zbog izmijenjenih kriterija, fizičkoj osobi, obvezniku poreza na dohodak, koji na dan 31.12.2014. godine utvrdi da je ostvario ukupne primitke, primjerice, 2.900.000,00 kuna neće se utvrditi obveza plaćanja poreza na dobit za 2015. godinu ukoliko nije ispunila druga dva od navedena tri uvjeta što je novost u odnosu na dosadašnje postupanje kada je za promjenu načina oporezivanja bilo potrebno ispuniti samo jedan od propisanih uvjeta pri čemu je visina primitaka bila utvrđena u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Obveza plaćanja poreza na dobit poreznog obveznika obvezuje sljedeće tri godine, a ne kao do sada pet godina. Nakon isteka roka od tri godine moguća je promjena načina oporezivanja ili promjena poreznog razdoblja.

2. Odredbe Direktive Vijeća 2014/86/EU

Direktivom Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. godine izmijenjena je Direktiva Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica, kojom se uređuje način oporezivanja:

1) prihoda od dividendi i udjela u dobiti (unos u državu članicu),

2) porezom po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti (prijenos u državu članicu) Direktiva Vijeća 2014/86/EU, mijenja način oporezivanja primljenih dividendi i udjela u dobiti i nalaže da se države članice suzdržavaju od oporezivanja dobiti ako ih društvo kći ne može odbiti, a oporezuju takve dobiti ako ih društvo kći može odbiti. Zakon o porezu na dobit usmjeren je na prepoznavanje prihoda od dividendi ili udjela u dobiti, kako bi se isključili iz porezne osnovice, neovisno o izvoru (tuzemstvo, članice EU ili treće zemlje) i visini udjela. Izbjegava se mogućnost dvostrukog neoporezivanja dividende ili udjela u dobiti zbog različitih poreznih obilježja, stvaranjem umjetnih poslovnih konstrukcija, moguće putem hibridnih zajmova (kada je u jednoj državi kamata trošak, a u drugoj neoporezivi prihod dividendi i udjela u dobiti).

3. Novi kriteriji za korištenje olakšice za reinvestiranu dobit

Primjena uz prijavu poreza na dobit za 2015. godinu. Umanjenje porezne osnovice, za dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja, koja je iskorištena za povećanje temeljnog kapitala porezni obveznici mogu koristiti uz sljedeće uvjete:

1) iznos povećanja temeljnog kapitala mora biti u visini izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu, materijalnu i nematerijalnu,

2) zadržavanja postojećih radnih mjesta, broja radnika, s početka poreznog razdoblja u kojemu je izvršeno reinvestiranje i dvije godine nakon isteka toga razdoblja.

4. Porezni postupci

U cilju smanjenja obujma poslova na ispostavama Porezne uprave i pojednostavljenja poreznog postupka, kako je to i prema drugim propisima, ukida se obveza izdavanja rješenja u slučaju obveze plaćanja poreza na dobit ukoliko osobe koje načelno nisu obveznici poreza na dobit obavljaju neku gospodarsku djelatnost, ali se uvodi obveza prijavljivanja početka obavljanja određene gospodarske djelatnosti Poreznoj upravi.

5. Porez po tonaži broda

Kako da se od 1. siječnja 2014. godine primjenjuje sustav plaćanja poreza po tonaži broda prema odredbama Pomorskog zakonika, propisuje se postupak podnošenja prijave poreza po tonaži broda i obrazac prijave poreza po tonaži broda – Obrazac PT. Nadalje, radi utvrđivanja prihoda od dividendi i udjela u dobiti, Pravilnikom će se propisat da je isplatitelj koji je obveznik plaćanja poreza po tonaži broda izjednačen sa obveznikom plaćanja poreza na dobit.

6. Primjena porezne olakšice za obveznike poreza na dobit i poreza na dohodak koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara

Obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak koji obavljaju djelatnost na području utvrđenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima i Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara nemaju mogućnost korištenja porezne olakšice temeljem obavljanja djelatnosti na tom području. Međutim, zbog promjena politike u regionalnom razvoju Republike Hrvatske, počevši od godišnjih poreznih prijava za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak, porezni obveznici mogu koristiti porezne olakšice po osnovi obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave.

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, ne plaćaju porez na dobit. Ukoliko ti porezni obveznici djelatnost obavljaju na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti plaćaju 50% od propisane stope poreza na dobit.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od dva zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti na tim područjima. Ukoliko ti porezni obveznici djelatnost obavljaju na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti utvrđeni porez na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti umanjuju za 50%.

Potpomognuta područja I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave utvrđena su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 158/13), a područje Grada Vukovara utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13).

Važna napomena

Porezni obveznici koji namjeravaju u prijavi poreza na dohodak ili prijavi poreza na dobit za 2014. godinu iskazati poreznu olakšicu po osnovi obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara i potpomognutom području dužni su do 28. veljače 2015. godine ukoliko su obveznici poreza na dohodak, odnosno do 15. ožujka 2015. godine ukoliko su obveznici poreza na dobit, sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima, nadležnom ministarstvu podnijeti Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu.

 

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana